Fundacja

Powstała w 2017r.

Cel działania fundacji to:
1. Ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranie kultury ludowej i artystycznej.

2. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny etnologii kultury Kurpi Białych.

3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz projektów lokalnych służących powstawaniu i rozwojowi kultury, sztuki i nauki, tradycyjnych rzemiosł, twórczości ludowej i artystycznej.

4. Upowszechnianie wiedzy o ziołach z uwzględnieniem lawendy, jej uprawy i zastosowania

5. Inicjowanie, wspieranie i promocja ludowej twórczości lokalnej, ziołolecznictwa i dawnych technik rzemieślniczych, produktów lokalnych i regionalnych 6. Pomoc lokalnej społeczności w rozpowszechnianiu wytworów artystycznych, etnograficznych i rzemieślniczych.

7. Inicjowanie i wspieranie projektów skupionych na ochronie dziedzictwa przyrodniczego i ochronie przyrody, będącej istotnym elementem kontekstu kulturowego wspólnoty lokalnej.

8. Inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi, artystycznymi i ekologicznym.

9. Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw lokalnych.

10. Promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad rolnictwa organicznego, biodynamicznego, promocja technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych z jednoczesnym zachowaniem świadomości głębokiej ekologii i ochrony przyrody, w tym także zdrowia i psychofizycznego dobrostanu ludzi i zwierząt.

11. Ochrona i promocja zdrowia, umacnianie świadomości ekologicznej, zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, a także zdrowej żywności i zdrowych środków pielęgnacyjnych, środków czystości i środków do konserwacji materiałów naturalnych 12. Głęboka ekologia, ochrona praw zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 13 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

14. Działania na rzecz zapobiegania ksenofobii kulturowej i społecznej, wspieranie postaw i inicjatyw tolerancyjnych, otwartych i świadomych ciąg dalszy celu działania w statucie.